Sukces zależy od Ciebie

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszonego na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i ich rodzin polegającym na świadczeniu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu „Sukces zależy od Ciebie” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach

Do pobrania  – Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia pn.: Usługa rehabilitacji/fizjoterapii dla uczestników projektu: „Sukces zależy od Ciebie”

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.: USŁUGA REHABILITACJI /FIZJOTERAPII DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „SUKCES ZALEŻY OD CIEBIE”

Do pobrania: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia pn.: Usługa rehabilitacji/fizjoterapii dla uczestników projektu: „Sukces zależy od Ciebie” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach.

 

TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 09 WRZEŚNIA 2019

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu „Sukces zależy od Ciebie”

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i ich rodzin polegającym na świadczeniu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu „Sukces zależy od Ciebie” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach.

 

Treść ogłoszenia

Zarządzenie nr 2/2019 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach z dnia 05 września 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert, złożonych w ogłoszonym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i ich rodzin polegającym na świadczeniu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu „Sukces zależy od Ciebie” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach

Zarządzenie nr 3/2019 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach z dnia 05 września 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszonego na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i ich rodzin polegającym na świadczeniu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu „Sukces zależy od Ciebie” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach w związku z realizacją projektu „Sukces zależy od Ciebie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego.

 

zapytanie ofertowe – poradnictwo psychologiczne

Załączniki do zapytania

Rozeznanie dostępnej oferty cenowej na usługę noclegowo gastronomiczną na potrzeby realizacji szkoleń

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach w związku z realizacją projektu „Sukces zależy od Ciebie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na wykonanie usługi noclegowo – gastronomicznej na potrzeby realizacji szkoleń w ramach projektu.

Załączniku:
Rozeznanie dostępnej oferty cenowej na usługę noclegowo gastronomiczną na potrzeby realizacji szkoleń w ramach projektu „Sukces zależy od Ciebie”

Zapytanie ofertowe – organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego oraz treningów indywidualnych i grupowych warsztatów kompetencji społecznych

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach w związku z realizacją projektu „Sukces zależy od Ciebie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na realizację zadania – organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego oraz treningów indywidualnych i grupowych warsztatów kompetencji społecznych.

 

Załącznik:
Zapytanie ofertowe na realizację zadania „Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego oraz treningów indywidualnych i grupowych warsztatów kompetencji społecznych”

Rekrutacja do projektu „Sukces zależy od Ciebie”

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach informuje, iż rozpoczyna rekrutację do Projektu pn. „Sukces zależy od Ciebie”, w ramach IX Osi Priorytetowej Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Zgodnie z dokumentacją konkursową wsparcie adresowane jest do osób zamieszkałych na terenie gminy Ziębice, które korzystają z pomocy tut. ośrodka, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych sprofilowanych jako najbardziej oddalone od rynku pracy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz osób nieaktywnych, wymagających aktywizacji
społeczno-zawodowej, pozostających w wieku aktywności zawodowej 15-74 lat, które podlegają wykluczeniu społecznemu z co najmniej jednego spośród powodów wykazanych w art.7 ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto, w przypadku stwierdzenia niezbędnej potrzeby, wsparciem może zostać objęte najbliższe otoczenie osób wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Realizacja projektu „Sukces zależy od Ciebie”

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest realizatorem Projektu pn. „Sukces zależy od Ciebie”, w ramach IX Osi Priorytetowej Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Okres realizacji projektu od 2018-07-01 do 2021-06-30.

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Ziębice w okresie 36 miesięcy realizacji projektu w tym co najmniej 10% osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu realizowane będą różnorodne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej indywidualnej ścieżki udziału w projekcie – ścieżki reintegracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym, zawodowym, oraz zdrowotnym takie jak:
• Indywidualne poradnictwo psychologiczne
• Indywidualne treningi psychologiczne
• Warsztaty kompetencji społecznych w formie wyjazdowej
• Poradnictwo rodzinne
• Warsztaty kompetencji społecznej w formie stacjonarnej
• Warsztaty kompetencji cyfrowych wraz z egzaminem ECDL
• Indywidualne doradztwo zawodowe
• Indywidualne pośrednictwo pracy
• Grupowe zajęcia z zakresu poszukiwania prac
• Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji.
• Staże zawodowe

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach zapewnia opiekę nad dziećmi oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia w ramach projektu.
Wartość projektu 824 821,86 zł Wkład Unii Europejskiej 700 164, 36 zł. Działania finansowane są z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.
Rekomendujemy unikanie uczestniczenia w imprezach masowych oraz zaniechania podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia się koronawirusem.

Koronawirus jest podatny na rozpuszczalniki lipidów, co oznacza, że dokładne, co najmniej 30 sekundowe mycie rąk wodą ze zwykłym mydłem lub detergentem, jest kluczowe, by ograniczyć rozprzestrzeniania się koronawirusa.

W przypadku gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypopodobnych, zachęcamy do powstrzymania się od wychodzenia z domu i spotkań z innymi osobami.

Apelujemy o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych, na stronach: www.gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ ‪800-190-590‬.

Prosimy o otoczenie szczególną opieką osób starszych i innych osób o obniżonej odporności. W szczególności chodzi o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych, a także po prostu rozmowę.

Służby sanitarne i opieka zdrowotna pracują całą dobę i dokładają wszelkich starań, żeby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne w Polsce.

Apelujemy o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych i profesjonalistów medycznych.

Lista oddziałów zakaźnych wskazanych dla pacjentów potencjalnie zainfekowanych koronawirusem na terenie województwa dolnośląskiego:

  1. Bolesławiec – Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, Oddział Chorób Zakaźnych, Jeleniogórska 4
  2. Wałbrzych – Specjalistyczny Szpital Im. Dra Alfreda Sokołowskiego, Oddział Chorób Zakaźnych Ul. S. Batorego 4
  3. Wrocław-Psie Pole – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. J. Gromkowskiego, I i Ii Oddział Chorób Zakaźnych, Koszarowa 5
  4. Wrocław-Śródmieście – Uniwersytecki Szpital Kliniczny Im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, Oddział Kliniczny Zakaźny Tytusa Chałubińskiego 2-2a

 

Materiały do pobrania:

1. Jak skutecznie myć ręce

2. Koronawirus – Jak zapobiegać zakażeniu?

3. Koronawirus-Pamiętaj

4. Koronawirus- Jak zapobiegać. Infolinia

5. plakat_do_aptek_kolor (4)

6. plakat_do_aptek_w_odcieniach_szarości

7. Film -koronawirus -dostępny na YouTube

8. Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa

Rozmiar czcionki
Duży kontrast