Sukces zależy od Ciebie

Zapytanie ofertowe z dnia 23 lipca 2020 r. na wykonanie zadania pn. Organizacja i przeprowadzenie szkolenia „Prawo jazdy kat. B” oraz ustalenie terminu egzaminu państwowego wraz z jego opłaceniem dla dwudziestu dziewięciu uczestników projektu: „Sukces zależy od Ciebie”

 

Do pobrania: Zapytanie ofertowe z dnia 23 lipca 2020 r. na wykonanie zadania pn. Organizacja i przeprowadzenie szkolenia prawo jazdy kat. B

Do pobrania: Formularz ofertowy , oświadczenia wersja edytowalna

Zapytanie ofertowe z dnia 14 lipca 2020 r. na wykonanie zadania pn. Organizacja i przeprowadzenie szkolenia „Prawo jazdy kat. B” oraz ustalenie terminu egzaminu państwowego wraz z jego opłaceniem dla dwudziestu dziewięciu uczestników projektu: „Sukces zależy od Ciebie”

do pobrania: Zapytanie ofertowe z dnia 14 lipca 2020 r.

do pobrania: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 23-07-2020 r.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „SUKCES ZALEŻY OD CIEBIE”

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach zaprasza do udziału w projekcie „Sukces zależy od Ciebie” w ramach IX Osi Priorytetowej Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Ziębice w okresie 36 miesięcy realizacji projektu w tym co najmniej 10% osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu realizowane będą różne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej indywidualnej ścieżki udziału w projekcie – ścieżki reintegracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym, zawodowym, oraz zdrowotnym takie jak:

 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne 

 • Indywidualne treningi psychologiczne

 • Warsztaty kompetencji społecznych w formie wyjazdowej 

 • Poradnictwo rodzinne 

 • Warsztaty kompetencji społecznej w formie stacjonarnej 

 • Warsztaty kompetencji cyfrowych wraz z egzaminem ECDL

 • Indywidualne doradztwo zawodowe

 • Indywidualne pośrednictwo pracy

 • Grupowe zajęcia z zakresu poszukiwania pracy

 • Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji. 

 • Staże zawodowe

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach zapewnia opiekę nad dziećmi oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia w ramach projektu.

Wsparcie będzie adresowane do osób zamieszkałych na ternie gminy, które korzystają z pomocy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy oraz osoby nieaktywne wymagające aktywizacji w wieku aktywności 15-74 lat podlegające wykluczeniu społecznemu. Dodatkowo udział w projekcie wezmą udział również osoby z otoczenia uczestników.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 25 listopada 2019 r.: Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów w ramach projektu „Sukces zależy od Ciebie”

Do pobrania: ZAPYTANIE OFERTOWE Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów.

Do pobrania: Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów w ramach projektu Sukces zależy od Ciebie

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.
Rekomendujemy unikanie uczestniczenia w imprezach masowych oraz zaniechania podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia się koronawirusem.

Koronawirus jest podatny na rozpuszczalniki lipidów, co oznacza, że dokładne, co najmniej 30 sekundowe mycie rąk wodą ze zwykłym mydłem lub detergentem, jest kluczowe, by ograniczyć rozprzestrzeniania się koronawirusa.

W przypadku gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypopodobnych, zachęcamy do powstrzymania się od wychodzenia z domu i spotkań z innymi osobami.

Apelujemy o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych, na stronach: www.gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ ‪800-190-590‬.

Prosimy o otoczenie szczególną opieką osób starszych i innych osób o obniżonej odporności. W szczególności chodzi o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych, a także po prostu rozmowę.

Służby sanitarne i opieka zdrowotna pracują całą dobę i dokładają wszelkich starań, żeby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne w Polsce.

Apelujemy o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych i profesjonalistów medycznych.

Lista oddziałów zakaźnych wskazanych dla pacjentów potencjalnie zainfekowanych koronawirusem na terenie województwa dolnośląskiego:

 1. Bolesławiec – Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, Oddział Chorób Zakaźnych, Jeleniogórska 4
 2. Wałbrzych – Specjalistyczny Szpital Im. Dra Alfreda Sokołowskiego, Oddział Chorób Zakaźnych Ul. S. Batorego 4
 3. Wrocław-Psie Pole – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. J. Gromkowskiego, I i Ii Oddział Chorób Zakaźnych, Koszarowa 5
 4. Wrocław-Śródmieście – Uniwersytecki Szpital Kliniczny Im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, Oddział Kliniczny Zakaźny Tytusa Chałubińskiego 2-2a

 

Materiały do pobrania:

1. Jak skutecznie myć ręce

2. Koronawirus – Jak zapobiegać zakażeniu?

3. Koronawirus-Pamiętaj

4. Koronawirus- Jak zapobiegać. Infolinia

5. plakat_do_aptek_kolor (4)

6. plakat_do_aptek_w_odcieniach_szarości

7. Film -koronawirus -dostępny na YouTube

8. Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa

Rozmiar czcionki
Duży kontrast